Szkoła języków obcych
Lingua > Egzaminy

Egzaminy

Opisy egzaminów państwowych z języka angielskiego i niemieckiego. Są to najpopularniejsze z egzaminów, dające uznawane międzynarodowo certyfikaty.

Szczegółowe informacje, adresy i harmonogram: angielski, niemiecki.

Egzaminy z języka ogólnego

Język angielski

KET - egzamin potwierdzający znajomość języka na podstawowym poziomie (można do niego przystąpić po około 180-200 godzinach nauki). Oceniane są 4 podstawowe umiejętności językowe- rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna.

KET składa się z 3 części:

 • Rozumienie tekstu pisanego i wypowiedź pisemna ( 70 min.)
 • Rozumienie ze słuchu (25-30 min.)
 • Wypowiedź ustna - rozmowa z egzaminatorem ( 8-10 min.)

Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał stopień "pass with merit" oraz "pass", natomiast stopnie "narrow fail" i "fail" oznaczają, że egzamin nie został zdany.

PET - egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym niższym (ok. 380 godzin nauki). Egzamin koncentruje się na umiejętności porozumiewania się w angielskojęzycznym otoczeniu. Oceniane są 4 podstawowe umiejętności językowe- rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź pisemna oraz wypowiedź ustna.

PET składa się z 3 części:

 • Wypowiedź pisemna, rozumienie tekstu pisanego (90 min.)
 • Rozumienie ze słuchu (40 min.)
 • Wypowiedź ustna, rozmowa z egzaminatorem (8-10 min.)

Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał stopień "pass with merit" oraz "pass", natomiast stopnie "narrow fail" i "fail" oznaczają, że egzamin nie został zdany.

FCE - egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym. FCE jest podstawowym egzaminem wykorzystywanym dla celów akademickich i profesjonalnych. Egzamin potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach.

FCE składa się z 5 części:

 • Rozumienie tekstu pisanego (75 min.)
 • Wypowiedź pisemna (90 min.)
 • Struktury i gramatyka (75 min.)
 • Rozumienie ze słuchu ( 40 min.)
 • Wypowiedź ustna - rozmowa z egzaminatorem ( 15 min.)

Egzamin jest zdany, jeżeli kandydat otrzyma jeden z trzech stopni: A, B lub C. Stopnie D, E, F oznaczają, że egzamin nie został zdany.

CAE - egzamin potwierdza znajomość języka niezbędną do podjęcia studiów oraz pracy zawodowej w anglojęzycznym otoczeniu. Jest uznawany przez większość brytyjskich uczelni jako egzamin wstępny z angielskiego. Egzamin kładzie nacisk na umiejętność porozumiewania się w sytuacjach wykraczających poza sytuacje z życia codziennego. Kandydat powinien wykazać się szeroką znajomością języka: wypowiadać się płynnie i precyzyjnie, nie mieć żadnych problemów ze zrozumieniem tekstu pisanego i mówionego oraz być w stanie napisać wypracowanie na dowolny temat.

CAE składa się z 5 części:

 • Rozumienie tekstu pisanego ( 75 min.)
 • Wypowiedź pisemna - esej ( 120 min.)
 • Struktury i gramatyka ( 90 min.)
 • Rozumienie ze słuchu ( 45 min.)
 • Wypowiedź ustna ( 15 min.).

Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał jeden z trzech stopni: A, B oraz C. Stopnie D, E, oraz F oznaczają, że egzamin nie został zdany.

CPE - potwierdza zaawansowaną znajomość języka angielskiego, poziom native speakers. Od kandydatów na tym poziomie zaawansowania wymaga się abstrakcyjnego myślenia, szerokiego zakresu słownictwa (także specjalistycznego) oraz różnorodności stylu wypowiedzi. CPE jest uznawany jako egzamin wstępny z angielskiego przy rekrutacji na wszystkie brytyjskie uniwersytety, oraz większość uczelni poza Wielką Brytanią, jak również większość instytucji gospodarczych.

CPE składa się z 5 części:

 • Wypracowanie
 • Rozumienie ze słuchu
 • Wypowiedź ustna
 • Rozumienie tekstu pisanego
 • Rozmowa z egzaminatorem, lub z grupą egzaminatorów.

Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał jeden z trzech stopni: A, B oraz C. Stopnie D, E, F oznaczają, że egzamin nie został zdany.

Język niemiecki

ZD - egzamin został opracowany przez Instytut Goethego we współpracy ze szwajcarskim EDK - Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren; austriackim ÖSD -Österreichisches Sprachdiplom Deutsch oraz niemieckim WBT - Weiterbildungs-Testsysteme GmbH. Zastąpił on obowiązujące wcześniej dwa egzaminy: niemiecki egzamin ZdaF - Zertifikat Deutsch als Fremdsprache oraz austriacki egzamin ÖSD Grundstufe 2. Jest to obecnie standardowy egzamin z języka niemieckiego potwierdzający solidną znajomość języka niemieckiego na elementarnym poziomie zaawansowania. Egzamin kładzie główny nacisk na umiejętność swobodnej i skutecznej komunikacji. Osoba przystępująca do egzaminu ZD powinna opanować ok. 2000 słów i najważniejsze struktury gramatyczne oraz powinna swobodnie porozumiewać się po niemiecku w życiu codziennym i zawodowym. Zakłada się, że do egzaminu ZD przystąpić można po około 400 - 600 lekcjach z języka niemieckiego.

ZD składa się z części pisemnej (sprawdzian na rozumienie tekstu pisanego i ze słuchu, gramatyka oraz wypowiedź na piśmie) oraz ustnej (wypowiedź na zadany temat).

Egzaminy są przeprowadzane w ośrodkach Goethe-Institut oraz innych autoryzowanych centrach w Niemczech i na świecie. Zgłoszenie na egzamin powinno nastąpić co najmniej 4 tygodnie przed terminem.

ZMP - egzamin opracowany przez Goethe-Institut. Do ZMP można podchodzić po ukończeniu nauki na średnim poziomie zaawansowania (zalecana ilość lekcji - od 800 do 1000). Kandydaci muszą mieć skończone 16 lat. Certyfikat jest traktowany jako egzamin wstępny z języka przez niektóre niemiecki uniwersytety jako ekwiwalent egzaminu DSH. Egzamin ZMP potwierdza wyższy średniozaawansowany poziom umiejętności komunikacji w języku niemieckim.

W części pisemnej sprawdzane jest rozumienie tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu (odpowiedź na pytania związane ze słyszanym tekstem) oraz umiejętność wypowiedzi na piśmie (wypracowanie). Część ustna stanowi wypowiedź na temat związany z wybraną przez egzaminatora fotografią oraz wypowiedź w formie scenki sytuacyjnej.

Egzaminy są przeprowadzane w ośrodkach Goethe-Institut oraz innych autoryzowanych centrach w Niemczech i na świecie. Zgłoszenie na egzamin powinno nastąpić co najmniej 2 tygodnie przed terminem.

ZOP - egzamin opracowany przez Goethe-Institut. Do ZOP mogą przystępować osoby, które ukończyły naukę niemieckiego na zaawansowanym poziomie - około 1200 lekcji. Kandydat powinien wykazać się opanowaniem ponadregionalnego, standardowego języka niemieckiego. Powinien swobodnie wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy związane z różnymi dziedzinami oraz rozumieć oryginalne teksty niemieckie. Poziom ZOP odpowiada poziomowi egzaminu KDS. Egzamin ZOP jest traktowany przez niektóre niemieckie uniwersytety na równi z egzaminem wstępnym z języka niemieckiego - DSH.

ZOP składa się z części pisemnej i ustnej. Sprawdzane są umiejętności językowe, takie jak rozumienie, zrozumienie i wykonanie podanych instrukcji oraz ogólna znajomość niemieckiej kultury i geografii.

Egzaminy są przeprowadzane w ośrodkach Goethe-Institut oraz innych autoryzowanych centrach w Niemczech i na świecie. Zgłoszenie na egzamin co najmniej 2 miesiące przed terminem.

KDS - egzamin opracowany przez Goethe-Institut we współpracy z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium, którego przedstawiciele zasiadają również w komisji egzaminacyjnej. Do egzaminu mogą przystępować osoby, które ukończyły 18 lat. Egzamin KDS potwierdza znajomość niemieckiego wymaganą przy ubieganiu się o przyjęcie na niemieckie uniwersytety.

KDS sprawdza znajomość języka niemieckiego i kultury Niemiec na zaawansowanym poziomie. Test pisemny składa się z kilku części. Kandydat musi wykazać się zrozumieniem tekstu, znajomością słownictwa, napisać wypracowanie, zrozumieć podane instrukcje oraz wykonać ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania dotyczące wybranego tekstu. Sprawdzana jest także ogólna znajomość geografii i kultury Niemiec. Uzupełnieniem części pisemnej egzaminu jest część ustna.

Egzaminy są przeprowadzane w ośrodkach Goethe-Institut oraz innych autoryzowanych centrach w Niemczech i na świecie. Zgłoszenie na egzamin co najmniej 2 miesiące przed terminem.

GDS - egzamin opracowany przez Goethe-Institut we współpracy z Ludwig-Maximilians-Universität. W niektórych krajach egzamin GDS potwierdza kwalifikacje wystarczające do pracy w charakterze nauczyciela języka niemieckiego. Kandydaci podchodzący do egzaminu powinni wykazać się znajomością niemieckiego zbliżoną do znajomości języka ojczystego.

GDS składa się z 5 części:

 • Czytanie
 • Pisanie
 • Mówienie
 • Struktury językowe
 • Dyktando

Wymagany jest szeroki zasób słownictwa oraz głęboka znajomość gramatyki. Kandydaci powinni swobodnie wypowiadać się na zadane tematy zarówno z życia codziennego, jak i bardziej specjalistyczne - z niemieckiej literatury, nauk przyrodniczych oraz ekonomii.

Egzaminy są przeprowadzane w ośrodkach Goethe-Institut oraz innych autoryzowanych centrach w Niemczech i na świecie. Zgłoszenie na egzamin co najmniej 2 miesiące przed terminem.